Privacy statement

PRIVACYSTATEMENT PSYCLING

 

Psycling, gevestigd te Utrecht, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psycling met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psycling persoonsgegevens verwerkt:
1. (potentiële) klanten;
2. deelnemers aan bijeenkomsten van Psycling;
3. sollicitanten;
4. alle overige personen die met Psycling contact opnemen of van wie Psycling persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psycling verwerkt persoonsgegevens die: een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

3. Doeleinden verwerking

Psycling verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een overeenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Psycling verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van overeenkomst, waaronder ook het declareren;
3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psycling schakelt geen dienstverleners (verwerkers) in voor het verwerken van persoonsgegevens.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psycling deelt geen persoonsgegevens met derden.

7. Doorgifte buiten de EER

Psycling geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psycling ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 8. Bewaren van gegevens

Psycling bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psycling hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
2. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
3. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

9. Wijzigingen privacystatement

Psycling kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psycling gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psycling te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psycling door een e-mailbericht te sturen via het contactformulier.  

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psycling persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psycling door een e-mailbericht te sturen naar contactformulier. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Utrecht, 28 augustus 2018.